Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår

Gudstjänst och kyrkoår

kirkkoGudstjänst och nattvard

Församlingsborna samlas i kyrkan till gudstjänst. Varje söndag har sitt eget tema. Bibeltexterna, psalmerna och bönerna hör ihop med det här temat. Gudstjänst hålls vanligen på söndag.

Gudstjänsten börjar med en välsignelse: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gudstjänsten leds av en präst. Kantorn leder musiken. Församlingsborna medverkar i psalmsången och med textläsning eller bön. De kan också hälsa alla som kommer till gudstjänsten välkomna eller hjälpa till i olika praktiska uppgifter. I förbönen ber vi för varandra och för gemensamma böneämnen. En gudstjänst där man också firar nattvard kallas mässa. Gudstjänsten avslutas med bönen Herrens välsignelse.

Nattvardviini ja leipa

Nattvarden är ett sakrament i den lutherska kyrkan. Den är alltså en helig handling. Jesus befallde oss att fira nattvard. Nattvarden är ett slags måltid då vi kommer ihåg Jesus och det han gjorde för oss. I nattvarden kan man uppleva gemenskap med Jesus och andra kristna.

När prästen ger brödet säger han eller hon: ”Kristi kropp, för dig utgiven.” När prästen ger vinet säger han eller hon: ”Kristi blod för dig utgjutet.”

Psalmer och andliga sånger

I gudstjänsten är musiken viktig. Musiken är känslornas språk. I musiken och sången uttrycker vi våra känslor och upplevelser.

Psalmer och andliga sånger betyder mycket för många människor. Sångerna och psalmerna talar om Gud för oss. De talar om att Gud älskar oss alla. De ger tröst, glädje och hopp.

Man kan lyssna till andliga sånger och psalmer, man kan teckna dem på teckenspråk, man kan dansa dem och man kan spela och sjunga dem. Man kan också för sig själv tänka på orden i sångerna och psalmerna.

Information om kakor
Top