Kyrkans lättlästa sidor > Familjehögtider > Konfirmation

Konfirmation

konfirmaatio siunausKonfirmationsmässa med lättlästa delar


Ingångspsalm

Inledande välsignelse

L   I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

F   Amen

L   Herren vare med er

F   Herren välsigne dig.

 

Inledningsord

Uppmaning till syndabekännelse
L:
Gud är.
Gud är med oss.
Gud har skapat oss.
Gud vill oss gott.
Vi kan tryggt be till Gud.

Gemensam syndabekännelse
L+ F Helige Gud. /Gode Gud.
Här är jag.
Jag är bekymrad.
Jag har sagt och gjort sådant som varit fel
mot andra och mot dig.
Förlåt mig mina synder.
Jag litar på att du älskar mig.

Avlösning

L: Gud har gett oss Jesus.
Han frälser oss
och förlåter oss våra synder.
Vi behöver inte längre bekymra oss över dem.

Psalm

Dagens bön

L: Käre Gud,
Vi är döpta.
Vi är dina barn
och medlemmar i församlingen.
Var alltid med oss
och ta hand om oss.
Stärk vår tro.
Hjälp oss att älska dig
och varandra.
Jesus du är Kristus, Guds Son.
Därför kan vi tryggt be till dig.
Amen.
F: Amen

 

Bibelläsning
Predikan

Psalm

Trosbekännelsen

L+F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

 

Fråga eller uppmaning

Fråga

Präst: Ni är döpta.
Ni är kristna.
Vi har tillsammans bekänt vår tro.
I skriftskolan har vi lärt oss om tro
Tron är en gåva av Gud.
Vill ni leva som kristna?

Svar: Ja

Präst: Gud hjälper er att tro på Jesus Kristus.
Gud ger er kraft att leva som kristna.
Det är hans nåd.

Uppmaning

Präst: Ni är döpta.
Ni är kristna.
I skriftskolan har vi lärt oss om tro.
Vi har tillsammans bekänt vår tro.
Gud ger er nåd att leva och växa som kristna.

Välsignelse

L: Ta emot välsignelsen

L: Vår Herres Jesu Kristi nåd,
Guds kärlek
och den heliga Andens delaktighet
vare med dig nu och alltid.


Uppmaning till de konfirmerade

L: Kära unga.
Ni är välsignade i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
I dag ber församlingen speciellt för er.
Gud är alltid med er.
Han lämnar er aldrig.
Det kan ni lita på.
Den heliga Anden hjälper oss att tro på Jesus.
Anden hjälper oss att älska Gud och varandra.
Anden hjälper oss att lita på de löften som Gud gett åt oss i Bibeln.
Nu kan ni gå till nattvarden när ni själva vill.
Ni kan också bli faddrar.
I församlingen ber vi för varandra

Uppmaning till föräldrar och faddrar

L: Bästa föräldrar, faddrar, släktingar och vänner till de här unga, församlingsbor.
De här unga behöver människor som ber för dem.
De behöver människor som hjälper dem att leva som kristna.
Var ett stöd för dem.
Gud hjälper er.

(Psalm)

 

Församlingens förbön

Gode Gud.
Tack för att du är med oss hela livet.

Vi ber för dem som idag har konfirmerats.
Hjälp dem att leva som kristna i församlingen.
Hjälp dem att förstå att du älskar dem.
Lär dem att också älska varandra.
Ge dem kraft att orka när livet är svårt.
Var med dem när de skall fatta beslut som gäller deras liv och framtid.
Var med dem som har som uppgift att stöda och fatta beslut om konfirmandernas liv och framtid.

Välsigna och bevara vår församling.
Var med alla medlemmarna, alla som arbetar i församlingen
och alla som fattar beslut.
Välsigna vår biskop (NN).
Välsigna alla kristna i hela världen.

Välsigna vårt lands president (NN) och alla som har makt och fattar beslut i Finland och i hela världen.

Välsigna och bevara alla som har sorg eller är sjuka.
Var nära dem som inte vågar tro på framtiden.
Ge dem mod och hopp. Visa dem att du bryr dig om dem.

Skydda våra hem, föräldrar och syskon, far- och morföräldrar, våra faddrar och våra vänner.
Var med alla som är ensamma. Lär oss att bry oss om varandra.

Tack för att du tar hand om oss hela livet. Ta också hand om oss när vi dör.
Amen
Nattvarden

 

Offertoriepsalm

 

Nattvardsbön
L:
Herren är mitt ibland oss
F: Vi vill be i hans namn.
L: Lyft era hjärtan till Gud.
F: Våra hjärtan är hos Herren
L: Låt oss tacka Gud vår Herre
F: Han är värd vårt tack och lov.
L: Gode Gud,
du älskar oss.
Tack för att du sände Jesus till oss.
Jesus har dött för oss.
Han har uppstått från de döda.
Han lever.
Gud frälser oss.
Tillsammans med alla kristna
och alla himlens änglar tackar vi dig.

F Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

 

Nattvardsbönen

L   Helige Gud.
Tack för att du har gett oss livet.
Vi är glada för att du sände din son Jesus,
för att rädda världen.
Jesus dog på ett kors för att vi skulle få våra synder förlåtna.

Han uppstod från de döda och ger oss evigt liv.
Han gav oss nattvarden.
Vi firar den i gemensam glädje.
Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud (+) bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.”

På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud (+) och sade: ”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Vi gläds över det som din son/ Jesus har gjort för oss.
Vi firar nattvard och påminns om att vi är frälsta.
Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd.
Vi väntar på att Jesus kommer tillbaka.
Fyll oss med din heliga Ande
så att vi i tro tar emot nattvarden.
Tack för din stora gåva.
F: Amen
F: Fader vår som är i himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen

L: Herrens frid vare med er
F: Hans frid vare med dig.


F+L: O Guds Lamm som bär all världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm som bär all världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm som bär all världens synder, giv oss din frid.

Nattvardens utdelande
Då alla fått nattvard:
L: Vi har tagit emot nattvarden.
Jesus bevarar oss och ger oss evigt liv.
F: Amen.

 

Tacksägelsebön

L: Gode Gud,
tack för nattvardens gåva.
Bevara vår tro på dig

Och hjälp oss att leva som kristna.
L+F: Amen

Avslutning

L: Låt oss tacka Herren
F: Herre vi tackar dig.

L: Ta emot välsignelsen:
Herren välsigne er och bevare er
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig,
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn,
F: Amen, Amen, Amen.

Sändning
L: Gud tror på dig.
Lita på honom.
Sprid Guds ljus.
Var glada över livet.
Gå i Guds frid.

Avslutande musik

Bildtexter Konfirmation

Respons
Top