Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Tro och liv > Trosbekännelsen

Trosbekännelsen

Vi har en enda Gud.
Gud är samtidigt Far, Son och Helig Ande. Därför kallas han en treenig Gud.

Trosbekännelsen berättar om allt det goda som Gud gjort och gör:
– Gud har skapat världen.
– Jesus har räddat oss från den makt som det onda har.
– Den heliga Anden ger oss tro.

Att tro betyder att vi tar emot det goda som Gud gjort för oss.
Att tro betyder att vi litar på Gud och på att han har hand om oss.

Trosbekännelsen är här indelad i kortare avsnitt. Efter varje avsnitt kommer en förklaring.

Jag tror på Gud
Man kan inte förstå Gud med sitt förnuft.
Gud är en stor hemlighet.

Gud är på samma gång Fadern, Skaparen,
Sonen,  Befriaren Jesus
och den heliga Anden, den som gör oss heliga.

Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare

Gud är varje människas himmelske Far.
Gud har skapat allt. Han har gett oss livet.

Hem och familj, mat och dryck, hälsa och vila. Allt är gåvor från Gud.
För Gud är ingenting omöjligt. Han tar hand om allt.
Ändå kan vi möta svårigheter och lidande. Mitt i det svåra kan vi ändå lita på Gud.

och på Jesus Kristus, Guds ende Son
Då Gud sände sin ende Son till oss, visade Gud att han vill leva på samma villkor som vi.

Jesus är på samma gång både Gud och människa.
Jesus är Guds Son. Han föddes som människa, levde som människa och dog, men stod upp från döden.

Vår Herre
Synden skiljer oss från Gud. Synd kallas det att vi inte tror och litar på Gud.
Tankar, ord och saker vi gör som är onda och själviska är också synd.

Ingen kan göra sig själv fri från synden. Därför hjälper Jesus Kristus oss.
Han är den räddare som befriar oss från den makt som synden har över oss.
Jesus vann över döden och djävulen. Därför är Jesus vår Herre.

Som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria
Maria födde Jesus.
Det går inte att förstå med sitt förnuft hur Gud blev människa.
Det är ett under. Det är något som Guds heliga Ande gjorde.

led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket

Pontius Pilatus var landshövding i Judéen. Han dömde Jesus till döden.
Jesus blev slagen och hånad. Alla övergav honom.

Jesus spikades fast på ett träkors och han dog.
Jesus dog på korset för våra onda handlingars skull.
Han befriade oss från syndens makt.

Då Jesus hade dött begravde hans vänner honom.
Då Jesus dog steg han ner i det som kallas dödsriket.

Uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds,
den allsmäktige Faderns högra sida
och skall komma därifrån för att döma
levande och döda,

Jesus uppstod från de döda. Det hände på påsken.
Han lever!
Jesus finns nu i himlen, därför kan vi inte se honom.
Men han har lovat att alltid vara med oss. Jesus ber för oss.

En dag kommer Jesus tillbaka hit till jorden.
Då skall han rättvist döma alla människor.
Den dagen får vi lita på Guds förlåtelse och kärlek.
Det kallas nåd.

och på den heliga Anden

På pingsten gav Gud den heliga Anden åt Jesu vänner.

Den heliga Anden ger oss tro på Jesus.

Anden hjälper oss att älska Gud och varandra.

Anden hjälper oss att lita på de löften som Gud gett i bibeln.

Den heliga Anden är den som gör oss heliga.
Den heliga Anden kallas hjälparen.

en helig, allmännelig kyrka
Alla de som tror på Gud kallas den kristna kyrkan.
Det är den heliga Anden som kallar oss till församlingen.

Vår uppgift är att lita på Gud, älska andra människor och berätta för alla om det som Gud har gjort.

Dopet, nattvarden och bibeln är viktiga för kyrkan.
Då vi döps blir vi medlemmar i kyrkan.

Nattvarden är kyrkans gemensamma måltid.
Bibeln är kyrkans heliga bok.

de heligas gemenskap

De som tror på Jesus kallas kristna. Det finns kristna i olika delar av världen.
Vi kan ha olika seder, tänka på olika sätt och tycka olika.
Ändå har vi en gemensam tro, därför att tron är en gåva från den heliga Anden.

syndernas förlåtelse
Gud känner oss. Han vet hurdana vi är.
Vi gör fel och vi glömmer lätt bort Gud.
Av egen kraft kan vi inte och vill vi inte göra gott mot andra människor.

Ändå får vi be Gud om förlåtelse och lita på att han förlåter oss.
Han älskar oss mycket och för Jesu skull ger Gud oss förlåtelse.

När Gud förlåter oss styrker han vår tro.
Han hjälper oss att älska våra medmänniskor.

kroppens uppståndelse
När vi dör läggs vår kropp i en grav.
Jesus dog och begravdes, men han uppstod från de döda och vann över döden.
Därför är döden en port till livet för den som tror på Jesus. Gud ger dem som tror, ett nytt liv i himlen.

I himlen får vi en ny kropp som är annorlunda än den vi har nu.

och det eviga livet.

Som kristna får vi redan nu leva tillsammans med Gud.

I himlen får vi se Gud. Livet i himlen tar aldrig slut. Där finns ingen som gråter, ingen som är sjuk och ingen som lider. Alla har det bra.

Vi får glädjas över Guds kärlek.

Information om kakor
Top